Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

  • W jakim terminie mogą być realizowane projekty? Czas realizacji mikroprojektów jest określony w Regulaminach obowiązujących w danym roku, jednak nie może być krótszy niż 30 dni. 
  • Czy w projektach jest wymagany wkład własny? Wkład własny nie jest wymagany i nie podlega ocenie, jednak z uwagi na specyfikę realizowanych działań możliwe jest wniesienie wkładu własnego w formie osobowej (wolontariat) lub rzeczowej.
  • W jaki sposób można złożyć wniosek? – wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez platformę Generator wniosków – witkac.pl
  • Czy organizacja pozarządowa może otrzymać dofinansowanie na rozwój i na realizację lokalnych inicjatyw (na działania)? Organizacja może w projekcie Śląskie NOWEFIO 2024-2026 otrzymać dofinasowanie na realizację jednego projektu albo na rozwój, albo na działania.
  • Czy członkiem grupy nieformalnej może być osoba pełniąca funkcję prezesa w istniejącej organizacji pozarządowej? Nie, członkiem grupy nieformalnej może być osoba, która nie pełni żadnej funkcji w organach statutowych istniejącej organizacji pozarządowej lub w innym podmiocie wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. 
  • Jaka jest minimalna wartość dotacji, o którą można się ubiegać? Minimalna wartość dotacji, zarówno na rozwój, jak i na działania wynosi 2.000 zł. 
  • Co można sfinansować z dotacji na rozwój organizacji? – dotację na rozwój instytucjonalny organizacji można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu biurowego związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego, podniesienie kwalifikacji dla pracowników lub wolontariuszy (szkolenia).  
  • Czy w projekcie mogą brać udział Koła Gospodyń Wiejskich – tak, Koła Gospodyń Wiejskich są podmiotami uprawnionymi do udziału w projekcie, jednak muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARMiR, starostwo lub KRS. 
  • Czy osoba fizyczna może być członkiem kilku grup nieformalnych? Nie, w ramach danego naboru wniosków jedna osoba może być członkiem wyłącznie jednej grupy nieformalnej. 
  • Czy rodzice zaangażowani w pracę Rady Rodziców w szkole swoich dzieci mogą utworzyć grupę nieformalną i złożyć wniosek na realizację działań dla uczniów tej szkoły? Tak, jeśli spełnione są wszystkie warunki dotyczące członków grupy nieformalnej określone w Regulaminie naboru wniosków.