O projekcie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDZETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

NOWEFIO NA LATA 2021-2030

DOFINANSOWANIE 1 915 519,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 915 519,00 zł

Projekt „Śląskie NOWEFIO 2021-2023” wykorzystuje mechanizm regrantingu na wspieranie inicjatyw lokalnych w formie tzw. małych grantów. Projekt zapewnia możliwość realizacji działań przez grupy nieformalne (samodzielnie lub z patronem).

Maksymalna kwota dotacji wynosi:

 • Do 8.000 zł na działania (lokalne inicjatywy) realizowane przez młode organizacje lub grupy nieformalne,
 • Do 6.000 zł na rozwój młodych organizacji.

Minimalny okres realizacji projektów wynosi 30 dni.

Wymagania dotyczące młodej organizacji pozarządowej:

 • Jest wpisana do KRS lub innego właściwego rejestru
 • Działa nie dłużej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację,
 • Jest zarejestrowana na terenie woj. śląskiego,
 • Uzyskała nie więcej niż 30 tys. zł przychodu za poprzedni rok obrotowy.

Wymagania dotyczące grupy nieformalnej:

 • Trzy osoby pełnoletnie mieszkające na terenie woj. śląskiego,
 • Chcące wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego, samodzielnie lub z inną organizacją (patronem),
 • Nie pełniące żadnych funkcji w organach statutowych istniejących organizacji pozarządowych.

Dotacje na działania mogą być przeznaczone na realizację małych projektów skierowanych do lokalnej społeczności (w woj. śląskim), odnoszących się do wszystkich sfer pożytku publicznego.  

Dotacje na rozwój przeznaczone mogą być m.in. na:

 • podniesienie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy,
 • zakup sprzętu związanego z działaniami organizacji,
 • zakup oprogramowania komputerowego lub księgowego,
 • adaptacja lokalu.

Prócz tego Projekt przewiduje:

 • Wsparcie animacyjne – pomoc w opracowaniu koncepcji projektów i ich realizacji,
 • Wsparcie edukacyjne – pomoc techniczna i merytoryczna związana z przygotowaniem i złożeniem wniosku lub sprawozdania z realizacji projektu.

Uwaga:

 • dotacje nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej,
 • adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w woj. śląskim,
 • wszystkie działania muszą być realizowane na terenie woj. śląskiego,
 • realizatorzy projektów nie mogą pobierać świadczeń pieniężnych od odbiorców projektów realizowanych ze środków dotacji,

Projekt jest o realizowany w ramach umowy na realizację zadania publicznego zleconego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego finansowanego z Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 r.