SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW 
OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030 
Śląskie NOWEFIO 2024-2026
WARTOŚĆ FINANSOWANIA 
1 626 000,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 
1 626 000,00 zł 

DATA PODPISANIA UMOWY
04.2024

Projekt „Śląskie NOWEFIO 2024-2026” wykorzystuje mechanizm regrantingu na wspieranie inicjatyw lokalnych oraz rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych w formie tzw. małych grantów.

Maksymalna kwota dotacji wynosi: 
- 6.250 zł na działania (lokalne inicjatywy) realizowane przez młode i lokalne organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne, 
- 6.250 zł na rozwój młodych i lokalnych organizacji pozarządowych.

Wymagania dotyczące młodej organizacji pozarządowej: 
- Jest wpisana do KRS lub innego właściwego rejestru, 
- Działa nie dłużej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację, 
- Jest zarejestrowana na terenie woj. śląskiego, 
- Uzyskała nie więcej niż 50 tys. zł przychodu za poprzedni rok obrotowy.
Wymagania dotyczące lokalnej organizacji pozarządowej: 
- Jest wpisana do KRS lub innego właściwego rejestru, 
- Jest zarejestrowana na terenie woj. śląskiego, 
- Uzyskała nie więcej niż 50 tys. zł przychodu za poprzedni rok obrotowy.
Wymagania dotyczące grupy nieformalnej: 
- Trzy osoby pełnoletnie mieszkające na terenie woj. śląskiego, 
- Chcące wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego, samodzielnie lub z inną organizacją pozarządową (patronem), 
- Nie pełniące żadnych funkcji w organach statutowych istniejących organizacji pozarządowych.  

Dotacje na działania mogą być przeznaczone na realizację projektów skierowanych do lokalnej społeczności (w woj. śląskim), odnoszących się do wszystkich sfer pożytku publicznego.  
Dotacje na rozwój przeznaczone mogą być m.in. na: podniesienie kwalifikacji  pracowników i wolontariuszy, zakup sprzętu związanego z działaniami organizacji, zakup oprogramowania komputerowego lub księgowego, adaptacja lokalu.
Uwaga: 
- dotacje nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej, 
- adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w woj. śląskim, 
- wszystkie działania muszą być realizowane na terenie woj. śląskiego, 
- realizatorzy projektów nie mogą pobierać świadczeń pieniężnych od odbiorców projektów realizowanych ze środków dotacji.

Prócz tego Projekt Śląskie NOWEFIO oferuje:

  • Wsparcie animacyjne – pomoc w opracowaniu koncepcji projektów i ich realizacji,
  • Wsparcie edukacyjne – pomoc techniczną i merytoryczną związaną z przygotowaniem i złożeniem wniosku lub sprawozdania z realizacji projektu.

Projekt Śląskie NOWEFIO 2024-2026 realizuje Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.

Projekt jest o realizowany w ramach umowy na realizację zadania publicznego zleconego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego finansowanego z Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030